כל לקוח רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

  1. על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה emamasita@gmail.com
  2. על ידי שיחת טלפון למספר 04-6379426
  3. בדואר רשום לכתובת: מאמאסיטה, פאר 17, פרדס חנה 3701758

בהודעת הביטול חובה לרשום את שמו המלא של המשלם, מספר הטלפון של המשלם, מספר תעודת הזהות, וכן את מספר ההזמנה אותה יש לבטל.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש המבקשים לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, רשאים לעשות זאת ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מלקוח זה תיעוד רשמי, כמפורט בחוק, המוכיח את היותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה ישירה מול הלקוח ובמידה שיתבר הצורך, יתואם מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.

בכל מקרה, יש לשמור את האסמכתא של ביצוע ההזמנה ולהימנע משימוש במוצר אשר בכוונתך להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה על פי ההגדרה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.  במקרה והלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי מאמסיטה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (אם נגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

ביטול ההזמנה לפני מועד שליחת המוצר או המוצרים ללקוח, לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר מועד שליחת המוצר או המוצרים, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשים הלקוחות להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא כדי להימנע מגרימת נזק למוצר,

דף זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המינים.​