להלן התנאים שיחולו על הזמנת מוצרים (להלן – "המוצרים") באתר האינטרנט: “www.mama-sita.com” (להלן – "האתר"), בין מזמיני המוצרים (להלן – "המזמין") לבין הבעלים של האתר (להלן – "המפעיל" או "הנהלת האתר"), בקשר להזמנת המוצרים המיוצרים ע"י "מאמאסיטה" (להלן – "הספק") באתר:

1. רישום באתר

1.1. לצורך הזמנת ו/או רכישת מוצרים באתר על המזמינים למלא מספר פרטים אישיים בטופס הרשמה, כולל הפרטים הבאים:

1.1.1.  שם פרטי ושם משפחה;

1.1.2. כתובת דואר אלקטרוני;

1.1.1. כתובת דואר מלאה ומדוייקת למשלוח המוצר:

1.1.2. מספר טלפון;

1.1.3. פירוט פרטי תשלום:אשראי או paypal.

1.2. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. המפעיל יהא רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מזמין המוסר פרטים כוזבים, כולל דרישה לשיפוי על נזקים שיגרמו למפעיל ו/או מי מטעמו עקב מסירתם.

1.3. עם פתיחת חשבון המזמין, ובכפוף לאישורו ע"י המפעיל, רשאי המזמין לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, הזמנת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, שינויי הגדרות המזמין וכיו"ב.

2. ביצוע הזמנה

2.1. לצורך הזמנת המוצרים על המזמין להציע לרכוש את המוצרים ע"י הקשה על האייקון "הוסף לסל" שבאתר (או אייקון דומה אחר באתר שנועד לכך), למלא אחר ההוראות המתפרסמות באתר, ולסיים את ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום (להלן – "ההצעה").

2.2. ההצעה היא בגדר הצעה לרכוש את השירות ו/או המוצר הרלוונטי מהספק בהתאם להוראות תקנון זה, ותנאים נוספים שייקבעו על ידי המפעיל ו/או הספק, המפורסמים באתר.

2.3. למען הסר ספק, המפעיל או הספק אינם חייבים לקבל את ההצעה, אפילו הצעות של מזמינים אחרים בנוגע לאותה עסקה אושרו. הצעת המזמין תהפוך להזמנה מחייבת רק לאחר ובכפוף לקיום התנאים המוקדמים המתפרסמים באתר ביחס לכל מכירה, לרבות הוראות תקנון זה, אישורה ע"י המפעיל והספק ותשלום מלוא התמורה בגינה בפועל.

2.4. אישור העיסקה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני הספק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא המפעיל מחויב במכירת המוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמין ו/או לצד ג', למעט החזרת כל סכום ששילם המזמין בפועל למפעיל

2.5. הופיע מוצר מסוים באתר כקיים במלאי, אולם, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר להשבת הסכום ששולם בפועל למפעיל ע"י המזמין.

2.6. המפעיל ו/או הספק רשאים שלא לקבל הצעה כלשהי, אם נתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

2.6.1. המזמין אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, או טרם מלאו לו 18 שנים;

2.6.2. המזמין אינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

2.7. בלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1. המזמין ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.7.2. המזמין הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

2.7.3. המזמין מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;

2.7.4. המזמין ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע במפעיל ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

2.7.5. אמצעי התשלום שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

2.7.6. בכוונת המזמין לשוב ולמכור את המוצרים, השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לצד ג'.

2.8. לאחר הזנת פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את המפעיל לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל המפעיל.

2.9. המכירה כפופה לתקנון זה או לתנאים נוספים, לפי קביעת המפעיל או הספק, כפי שיפורסמו באתר ביחס לכל מכירה.

2.10. מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי המפעיל הוא המועד הקובע לכל דבר וענין.

3. תשלום

3.1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם כן צוין אחרת, במפורש או במשתמע, ואינם כוללים דמי משלוח, המחוייבים בנפרד.

3.2. המפעיל רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב המזמין בהתאם למחירים המעודכנים.

3.3. המפעיל רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעיל ו/או הספק רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.4. המפעיל או הספק שומרים על זכותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את התקנון ו/או מחיר המוצרים על פי שיקול דעתם.

3.5. רכישת המוצרים שאושרה ע"י המפעיל והספק מהווה רכישה סופית של המוצרים, המחייבת את המזמין בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור המוצרים.

3.6. החיוב יתבצע באמצעות אחד מאמצעי התשלום המפורטים באתר.

3.7. בחר המזמין לשלם באמצעות חשבון "פייפאל" – יזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל או יבחר לפתוח חשבון פייפאל. תשלום באמצעות חשבון פייפאל יחשב כמתקבל רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

3.8. אין כפל מבצעים, אלא אם כן הוחלט אחרת ע"י החברה.

4. אספקת המוצרים

4.1. אספקת המוצרים תבוצע על ידי הספק בהתאם לכל התנאים וההתניות המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או בתקנון זה.

4.2. המוצרים יסופקו בשטח מדינת ישראל בלבד, באזורי החלוקה אליהם מגיעה רשות הדואר או דואר השליחים או על פי הסדר מיוחד בהתאם למדינה ממנה הוזמן המוצר.

4.3. מועד אספקת הסחורה:

4.3.1. דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל

4.3.2. דואר שליחים: עד 4 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, תלוי בחברות השילוח השונות

4.4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י המזמין.

4.5. כתובת למשלוח הסחורה – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

4.6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י המפעיל, הספק.

4.7. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

4.8. אספקת השירות ו/או המוצר מותנית בהצגת תעודה מזהה ו/או את אמצעי התשלום בו המזמין השתמש בעת הרכישה.

4.9. המפעיל ו/או הספק לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

4.10. פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעיל יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות האמור בהם.

4.11. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר המזמין לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

4.12. במשלוחים באמצעות דואר שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. הספק מתחייב לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות במהירות האפשרית ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ עד ארבעה ימים עסקים.

5. שירות לקוחות

5.1. שירות טלפוני ללקוחות האתר יינתן בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי שישי בין השעות 09:00-14:00 בטלפון:04-6379426

5.2. במידה ואין מענה טלפוני, ניתן לשלוח למפעיל או לספק הודעה באמצאות אי מייל emamasita@gmail.com ו/או להשאיר הודעה טלפונית ונציגי המפעיל או הספק יחזרו למזמין בהקדם האפשרי.

6. ביטול רכישה

כל לקוח רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

  1. על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה emamasita@gmail.com
  2. על ידי שיחת טלפון למספר 04-6379426
  3. בדואר רשום לכתובת: מאמאסיטה, פאר 17, פרדס חנה 3701758

בהודעת הביטול חובה לרשום את שמו המלא של המשלם, מספר הטלפון של המשלם, מספר תעודת הזהות, וכן את מספר ההזמנה אותה יש לבטל.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש המבקשים לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, רשאים לעשות זאת ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מלקוח זה תיעוד רשמי, כמפורט בחוק, המוכיח את היותו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה ישירה מול הלקוח ובמידה שיתברר הצורך, יתואם מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.

בכל מקרה, יש לשמור את האסמכתא של ביצוע ההזמנה ולהימנע משימוש במוצר אשר בכוונתך להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה על פי ההגדרה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.  במקרה והלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי מאמסיטה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (אם נגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

ביטול ההזמנה לפני מועד שליחת המוצר או המוצרים ללקוח, לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר מועד שליחת המוצר או המוצרים, יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשים הלקוחות להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא כדי להימנע מגרימת נזק למוצר,

דף זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המינים.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה לספק. לחילופין, יוכל המזמין לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון המזמין.

מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע והלקוח הביע עניין להחזירם – hקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט.

על פריטים שנרכשו בסכום שקטן מ-50 ש״ח – לא ניתן לקבל זיכוי כספי.

חברת מאמאסיטה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה. הודעה על ביטול הזמנה, אם וככל שאושרה, תימסר למזמין, ובמקרה כזה החברה תימנע מחיוב המזמין או יחזיר לו, בדרך בה שילם כל סכום ששולם בפועל בגין המוצרים.

למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, מכל סיבה שהיא, למעט דרישה להשבת סכום העסקה, כאמור לעיל.

7. אחריות

7.1. המפעיל ו/או מי מטעמו, אינו נושא, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות כלשהי:

7.1.1. לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בדרך כלשהי באספקתם או אי אספקתם, תיקונם ו/או החלפתם של המוצרים.

7.1.2. לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

7.1.3. לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בדרך כלשהי בשימוש ו/או בביצועי האתר, או למקרה שבו הצעתו של מזמין לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמזמין מלהגיש הצעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר. המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר.

7.1.4. לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה של המפעיל.

7.1.5. בכל מקרה לא ישאו המפעיל או הספק באחריות כלשהי לנזק בסכום העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

7.1.6. המפעיל או הספק אינם אחראים לשימוש שיעשה המזמין במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק לרבות כיבוס המוצר בניגוד להוראות.

7.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המפעיל ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ידוע למזמין, כי ייתכנו הבדלים בין התמונה באתר, ובין המוצר הנמכר.

7.3. המפעיל יעשה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל הספק.

7.4. המפעיל לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

8. זכויות יוצרים

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעיל בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותו של המפעיל מראש ובכתב.

8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

8.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

8.5. השם "מאמאסיטה" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המפעיל בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

8.6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

8.7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של המפעיל ובעלי האתר.

8.8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

8.9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

8.10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8.11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

8.12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

9. סודיות ופרטיות

9.1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של המפעיל.

9.2. המפעיל לא יעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר, למעט לספק, וזאת רק לשם השלמת עסקה.

9.3. המפעיל לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין העסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלה לא יועברו לאף גורם אחר אלא לצורך זה.

9.4. למרות האמור לעיל, המפעיל יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של המזמין לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל ו/או באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או במקרים בהם המזמין עשה שימוש בשירותי האתר או המפעיל לביצוע מעשה בלתי חוקי, או במקרה בו נצטווה המפעיל, בצו שיפוטי, למסור את פרטי המזמין לצד שלישי, וכן בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים.

9.5. המפעיל יהא רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהויו הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

9.6. המזמין מאשר ומצהיר, כי ידוע והוא מסכים לכך, שהואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של המפעיל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעיל ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל.

9.7. המפעיל רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסר המזמין על מנת לספק למזמין שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

10. שונות

10.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נשעה מטעמי נוחות בלבד.

10.2. כותרות התקנון מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

10.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר.

10.4. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

10.5. כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע ע"י מזמין כלשהו באמצעות האתר, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

10.6. המפעיל רשאי, בכל עת וללא מתן כל הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תקנון זה, ביחס להזמנות שתבוצענה לאחר מועד השינוי.

10.7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר, אם במפורש או במשתמע.

10.8. למען הסר ספק, בהירשמות המזמין לקבלת דואר, נותן המזמין הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, מהאתר.

10.9. המזמין רשאי, בכל עת, להודיע למפעיל, בדרך הקבועה לכך באתר, על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר.

10.10. על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, יחול הדין הישראלי בלבד, ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא הסמכות הייחודית לדון בכל מקרה של מחלוקת ביחס לתקנון או להזמנת המוצרים באתר.

11. במבצעים מיוחדים לא ניתן לרכוש יותר מ 2 פריטים מאותו פריט אב, נתון לשיקול דעת האתר.